برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-35-bd5c9a7-1

p p∞ Q R Re Sij درایههای سه قطر اصـلی مـاتریس ضـرایب پـنجقطری بلوکی دستگاه معادلات. درایههـای دو قطرکنـاری مـاتریس ضـرایب پـنجقطری بلوکی دستگاه معادلات. ماتریــسهای ژاکــوبین شــارهای جابــه جــایی در راستاهای ξ و η. ادامه مطلب…